Tilsynsperson

Hva er en tilsynsperson?

 • En tilsynsperson er en person som er oppnevnt fra barneverntjenesten til å føre kontroll med at et fosterbarn får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet, og at de forutsetningene som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp i fosterhjemmet.
 • Tilsynsperson skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til fosterhjemsplasseringen og / eller problemer barnet måtte ha i forhold til barneverntjenesten.
 • Tilsynsperson skal ha en uavhengig rolle i forhold til både fosterforeldre og barneverntjeneste, men skal kunne samarbeide med både fosterhjem og barneverntjeneste.
 • Det er viktig at tilsynsperson bidrar til å skape et godt forhold mellom barnet og fosterhjemmet.

Krav til en tilsynsperson

 • Skal være over 20 år, og må framvise tilfredsstillende politiattest.
 • Har helst erfaring fra arbeid med barn – kjenner gjerne barnet fra tidligere.
 • Barnet har, eller kan få nødvendig tillit til vedkommende.
 • Har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet.
 • Barnet uttrykker ikke en klar uvilje mot vedkommende når barnet, som er over 7 år, høres.
 • Kan utføre tilsynsoppgaven over tid.

Hvor mye arbeid betyr dette?

 • Skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet.
 • Minimum 4 ganger i året.
 • Skal skrive rapport etter hvert tilsynsbesøk, og sende til barneverntjenesten.
 • Deltakelse på veiledning og opplæringskurs.

Hvordan blir du en tilsynsperson?

 1. Fyll ut denne søknaden og send den til Vesterålen Barnevern.
 2. Barnevernet kaller deg inn til et intervju.
 3. Barnevernet sender deg en bekreftelse som du må legge ved søknad om politiattest.
 4. Søknad om politiattest sendes til politiet. Mer informasjon om hvordan det gjøres, finner du her (https://www.politi.no/tjenester/politiattest/).
 5. Når barnvernet har mottatt politiattest, kalles du inn til en ny samtale. Da vil en finne ut hvilket oppdrag som passer. Du vil og få nærmere informasjon om oppdraget, taushetsplikten, veiledning og økonomisk godtgjørelse . Kontrakt skrives med ett års varighet og inneholder blant annet tiltak og mål for det enkelte oppdrag.

Avlønning / godtgjøring

 • Tilsynspersoner godgjøres med en timesats på 350 kr.
 • Kilometergodtgjøring for kjøring til og fra fosterhjem og barneverntjenesten.
 • Godtgjøring for evt. aktiviteter med barnet.
 • Utgiftsdekning på inntil 500 kr pr år mot kvittering. Utgifter ut over dette må avtales med saksbehandler på forhånd.
 • Arbeidsgodtgjørelsen er skattepliktig.

Tilsynsperson og fosterbarnet

 • Tillit gjør det mulig for barnet aktivt å benytte tilsynsperson som støtteperson, og det gir bedre grunnlag for kontrolloppgaven.
 • Det kan ta tid å oppnå tillit.
 • Tilsynsperson skal stille seg til rådighet for barnet, ikke avkreve tillit.
 • Barnet skal kunne snakke med tilsynsperson på tomannshånd. Dette er barnets rett, ikke barnets plikt.
 • Tilsynsperson må innrette sin kontakt etter barnets alder og forutsetninger.
 • Det kan være nyttig å gjøre ting sammen.
 • Det kan være en fare for å bli for oppfinnsom slik at barnet ”forføres”.
 • Barnets fortrolighet må forvaltes i henhold til oppgaven.
 • Tilsynsperson må være åpen og tydelig om sin rolle og oppgaver.

Tilsynsperson og fosterforeldrene

 • Samarbeide.
 • Ikke gå inn i direkte veiledning, men fange opp eventuelt udekket veiledningsbehov hos fosterforeldrene, og rapportere dette til barneverntjenesten.
 • Fange opp eventuelle andre forhold som kan være til hinder for at målsettingen med plasseringen blir oppfylt, og rapportere dette til barneverntjenesten.