Besøkshjem

Hva er et besøkshjem?
Besøkshjem er en familie som ansettes av barneverntjenesten for å ta imot ett eller flere barn i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men det handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen. Det gir også slitne foreldre/foresatte en mulighet for avlastning. Et besøkshjem skal ikke være et “superhjem”. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon og kan binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge politiattest.

Hvem er besøksbarna?

Besøksbarn har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Deres foreldre kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger tilskudd av voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Alderen på besøksbarna er fra 0 til 18 år.

Hvordan bli besøkshjem?

  • Fyll ut denne søknaden og send den til Vesterålen Barnevern.
  • Barnevernet kaller deg inn til et intervju.
  • Barnevernet sender deg en bekreftelse som du må legge ved søknad om politiattest.
  • Søknad om politiattest sendes til politiet. Mer informasjon om hvordan det gjøres, finner du her.
  • Når barnevernet har mottatt politiattest, kalles du inn til en ny samtale. Du vil få nærmere informasjon om oppdraget, taushetsplikten, veiledning og økonomisk godtgjørelse . Deretter skrives det arbeidskontrakt.

Godtgjørelse som besøkshjem

Besøkshjem er ansatt i Sortland kommune og lønnes etter den sentrale generelle særavtalen om avlastere, SGS1030 – avlastere. For tiden er timelønnen 60 kr (fra 01.07.18 er det 65 kr). I tillegg betales utgiftsdekning per døgn per barn. For barn mellom 0-10 år er det 300 kr (fra 01.07.18 er det 305 kr). For barn over 10 år er det 350 kr (fra 01.07.18 er det 355 kr). Lønnen er skattepliktig. Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg. Besøkshjemmet henter barnet/barna fredag ettermiddag og bringer dem hjem søndag ettermiddag. Nødvendig utstyr for barnet søkes innvilget ved Vesterålen barnevern. Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser.