Besøkshjem

Hva er et besøkshjem?
Besøkshjem er en familie som ansettes av barneverntjenesten for å ta imot ett eller flere barn i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men det handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen. Det gir også slitne foreldre/foresatte en mulighet for avlastning. Et besøkshjem skal ikke være et “superhjem”. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon og kan binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge politiattest.

Rapport fra besøkshjem

Hvem er besøksbarna?

Besøksbarn har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Deres foreldre kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger tilskudd av voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Alderen på besøksbarna er fra 0 til 18 år.

Hvordan bli besøkshjem?

  • Fyll ut denne søknaden og send den til Vesterålen Barnevern.
  • Barnevernet kaller deg inn til et intervju.
  • Barnevernet sender deg en bekreftelse som du må legge ved søknad om politiattest.
  • Søknad om politiattest sendes til politiet. Mer informasjon om hvordan det gjøres, finner du her.
  • Når barnevernet har mottatt politiattest, kalles du inn til en ny samtale. Du vil få nærmere informasjon om oppdraget, taushetsplikten, veiledning og økonomisk godtgjørelse . Deretter skrives det arbeidskontrakt.

Godtgjørelse som besøkshjem

Besøkshjem er ansatt i Sortland kommune og lønnes etter den sentrale generelle særavtalen om avlastere, SGS1030 – avlastere. For tiden er timelønnen 60 kr (fra 01.07.18 er det 65 kr). I tillegg betales utgiftsdekning per døgn per barn. For barn mellom 0-10 år er det 300 kr (fra 01.07.18 er det 305 kr). For barn over 10 år er det 350 kr (fra 01.07.18 er det 355 kr). Lønnen er skattepliktig. Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg. Besøkshjemmet henter barnet/barna fredag ettermiddag og bringer dem hjem søndag ettermiddag. Nødvendig utstyr for barnet søkes innvilget ved Vesterålen barnevern. Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser.